Back to top

Needing to learn another language is always hard and we believe that it shouldn’t be made harder by being unable to find safe places to learn or teach. Your local library houses tutors and all the resources you need to become fluent in English as a second language. Many of you have heard of ESL by word of mouth or running across it on the website, perhaps even by other advertising. ESL or ELA are free classes given by trained tutors in a friendly and safe environment.

Most locations have some form of ESL class, calling your local library and asking about classes is probably your best bet to finding more accurate information. Classes will range from 1 to 10 students and last between 1 to 2 hours. Each location will have a different time that they allot for these lessons but most will only have classes online at the moment due to the pandemic.

You do have to have some basic knowledge of English to register for classes.

Current classes posted online:

Evelyn Meador Library holds online classes 2 times a week on Tuesdays and Thursdays. To register, or for more information, call 281.474.9142 or email EV@hcpl.net.

Lone Star College/Tomball community library holds Virtual ESL and Citizen chat with Susan every Monday at 10am. Contact Susan.Howard@hcpl.net for more info or to register.

Katherine Tyra Library hosts Virtual ESL Talk Time at 2:30pm every Tuesday. Contact Elizabeth.boggs@hcpl.net or call 832.927.5590 for more info.

Other locations will need to be contacted to see if their tutors are hosting separate classes.

 

ESL-SPANISH-FMBLOG Ingles como segundo lenguaje

La necesidad de aprender otro idioma siempre es difícil y creemos que no debería ser más difícil por no poder encontrar lugares seguros para aprender o enseñar.   Su biblioteca local cuenta con tutores y todos los recursos que se necesitan para dominar el inglés como segundo idioma. Muchos de ustedes han oído hablar de ESL de persona a persona o en algún sitio web, tal vez incluso a través de otros anuncios. ESL o ELA son clases gratuitas impartidas por tutores capacitados en un ambiente cordial y seguro.

 La mayoría de las ubicaciones tienen algún tipo de clase de ESL, llamar a su biblioteca local y preguntar sobre las clases es probablemente su mejor opción para encontrar información más precisa. Las clases variarán de 1 a 10 estudiantes y durarán entre 1 y 2 horas. Cada ubicación tendrá un tiempo diferente que asignan para estas lecciones, pero la mayoría solo tendrá clases en línea en este momento debido a la pandemia.

Para inscribirse en estas clases, es necesario tener al menos un conocimiento básico de inglés.

 Clases actuales publicadas en línea:

 La biblioteca de Evelyn Meador ofrece clases en línea 2 veces a la semana los martes y jueves. Para registrarse, o para obtener más información, llame al 281.474.9142 o envíe un correo electrónico a EV@hcpl.net.

 La biblioteca comunitaria de Lone Star College / Tomball ofrece ESL virtual y charlas de preparación para ciudadanía con Susan todos los lunes a las 10 a.m. Póngase en contacto con Susan.Howard@hcpl.net para obtener más información o para registrarse.

 La biblioteca Katherine Tyra organiza Virtual ESL Talk Time a las 2:30 pm todos los martes. Póngase en contacto con Elizabeth.boggs@hcpl.net o llame al 832.927.5590 para obtener más información.

Otras ubicaciones deberán ser contactados para ver si sus tutores están organizando clases separadas.

Adult ELA students talking in a conference room at Evelyn Meador LibraryESL-CHINESE-FMBLOG
學習另一種語言總是困難的, 我們相信不應該為了想找到安全的學習或教學環境讓學習語言變得更為困難。 
許多人通過口耳相傳, 網站,甚至其他廣告聽說過ESL ESL  ELA, 是由訓練有素的指導老師在友好和安全的環境中提供免費的英語
課程, 大多數圖書館設有某種形式的 ESL 課程,有指導老師和所需的資源, 請致電當地圖書館並詢問有關課程的細節。
一般來, 一班人數為 1  10 名學生, 一節課約 1  2 小時, 每個圖書館上課的時間略有不同, 由於新冠肺炎
大流行,目前大多數課程只在線上上課。
目前在線上上課的課程
Evelyn Meador圖書館,每週二和週四在線上上課, 要註冊或了解更多信息,請致電 281.474.9142 或電郵 EV@hcpl.net
Lone Star College/Tomball社區圖書館, 每週一上午 10 點與 Susan 進行線上 ESL課程 和公民聊天室,
想要註冊或了解更多信息,請電郵Susan.Howard@hcpl.net

Katherine Tyra圖書館,每週二下午 2:30 線上ESL 談話時間,要註冊或了解更多信息,請致電 832.927.5590  或電郵 Elizabeth.boggs@hcpl.net

請聯繫其他圖書看看他們是否有自己的課程

 

ESL-VIETNAMESE-FMBLOG

Học ngoại ngữ đã khó và chúng tôi tin rằng nó không nên khó hơn vì bạn không thể tìm thấy những nơi thoải mái để học. Thư viện cộng đồng của bạn có giáo viên dạy kèm và tất cả tài liệu bạn cần để trở nên thông thạo tiếng Anh. Bạn có thể đã nghe nói về ESL (chương trình học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) qua truyền miệng, trên trang web, hay bằng cách quảng cáo khác. Chúng tôi có lớp học ESL miễn phí với giáo viên giảng dạy trong một môi trường thân thiện và an toàn.

Lớp học thường có từ 1 đến 10 học sinh và kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Thời gian lịch trình sẽ tùy địa điểm. Vì đại dịch, nhiều nơi chỉ có lớp học trực tuyến vào lúc này. Xin vui lòng liên lạc thư viện của Quận Harris gần nhất với bạn để biết thông tin chính xác nhất về các lớp học hiện có.

Lớp học đang được đăng trên mạng:

  • Thư viện Evelyn Meador tổ chức lớp học trực tuyến vào Thứ Ba và Thứ Năm. Để đăng ký hay biết thêm chi tiết, hãy gọi 281.474.9142 hoặc gửi email đến EV@HCPL.NET
  • Thư viện cộng đồng Lone Star College / Tomball tổ chức các buổi trò chuyện trực tuyến tập ESL và quyền công dân (Virtual ESL and Citizenship Chat with Susan). Để đăng ký hay biết thêm chi tiết, xin liên hệ Susan qua email SUSAN.HOWARD@HCPL.NET
  • Thư viện Katherine Tyra tổ chức giờ trò chuyện trực tuyến tập ESL (Virtual ESL Talk Time) mỗi Thứ Ba ở 2:30 chiều. Xin email ELIZABETH.BOGGS@HCPL.NET hay gọi 832.927.5590 để biết thêm chi tiết.

 

Cho các địa điểm khác, xin liên lạc họ trực tiếp để biết thêm chi tiết.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <div> <i class> <p>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.