Back to top

TOP

Tân Tam quốc diễn nghĩa. [Phần 2, Discs 7-14]

Summary
Tam Quốc thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ cho đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn. Phim xoay quanh 6 nhân vật chính là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, và nhiều nhân vật phụ khác như Điêu Thuyền, Lã Bố, Đổng Trác, Viên Thiệu, Tôn Sách... Chuyện tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi và Tào Thực, bất đồng chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền cũng được ghi lại trong bộ phim.

Availability by Location

HCPL Parker Williams
Available
Shelf Location
HCPL DVD, Vietnamese Feature Films
Item ID
34028088283628
Call Number
T
Status

Additional Info